Så här bedömer sotaren Så här bedömer sotaren

...mätningar och provningar

Sotaren utför ett tryckprov för att verifiera nödvändiga tryckförhållanden. Tryckprovet utgår från det minsta skorstensdrag (undertryck) som behövs för att eldstaden ska fungera. Om nödvändig täthet inte framgår av en egenskapsdeklaration provar sotaren också rökkanalens täthet genom läckagemätning. Om nödvändiga temperaturförhållanden inte är möjliga att verifiera på annat sätt utförs en temperaturmätning mot närmast belägna brännbara material.

OM TÄTHET

Täthetsprovning utförs som läckagemätning. Kanalsystemet täpps igen och med hjälp av en fläkt sätts systemet under tryck. Sedan mäts hur mycket luft som sugs in eller trycks ut ur systemet. Luftmängden är detsamma som läckaget. De flesta eldstäder och skorstenar fungerar med hjälp av undertryck och behöver inte extremt täta kanalsystem. När man använder sig av övertryck ställs dock mycket hårda krav.

N1 är den vanligast förekommande täthetsklassen och gäller för “gammalt hederligt” skorstensdrag (undertryck). Största tillåtna läckage är 2 liter per sekund och kvadratmeter kanalyta vid ett provtryck av 40 Pascal.

Du har varit inaktiv i mer än 50 minuter.

Om du inte har har sparat ditt arbete bör du göra det nu, annars kan det gå förlorat.