Så här bedömer sotaren Så här bedömer sotaren

...kriterier för godkännande

GODKÄND

Det ledande kriteriet för godkännande är vad vi kallar det goda beståndet.

 • brandskyddsavstånd är inom gällande toleranser
 • bestånd, utseende och allmän status svarar mot vad som kan förväntas och
 • vars ändamålsenliga användning är tillgodosedd

GODKÄND MED BRISTER AV UNDERORDNAD BETYDELSE

 • Bristen är inte relaterad till nominella mått och gällande toleranser
 • Bristen är inte av avgörande betydelse för anläggningens bestånd, utseende
  eller allmänna status
 • Bristen påverkar i en avgörande grad inte den avsedda användningen
 • Bristen är, utan att vara menlig, oskäligt dyr att åtgärda i förhållande till dess
  inverkan på anläggningens bestånd, allmänna status eller ändamålsenliga användning.

ICKE GODKÄND

 • Användning medför risk för brandfara, hälsofara eller sanitär olägenhet.
 • Användning av det avsedda bränslet medför risk för vad som sägs ovan.
 • Den avsedda användningen kan inte uppnås med det avsedda bränslet.

Du har varit inaktiv i mer än 50 minuter.

Om du inte har har sparat ditt arbete bör du göra det nu, annars kan det gå förlorat.